September.28.2004 Juche 93

[CONTENTS]


For Spanish-speaking people


  • Venezuela: obra de Kim Jong Il en folleto

  • Pakistan: obra de Kim Jong Il en folleto

  • Kim Yong Nam envia mensaje al presidente de Yemen